Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   
 1. Антоновський О.Г. Вплив промислових стоків м. Мелітополя на гідрохімічний режим Молочного лиману / О.Г. Антоновський, В.А. Демченко, А.П. Трубнікова // Розбудова держави, економіка, екологія: IV Всеукр. наук. конф. - конкурс: тези. – Київ, 1998. – С. 38-39.
 2. Демченко В.А. Видовой и размерно-весовой состав рыб в питании большого баклана на Молочном лимане и Обиточной косе / В.А. Демченко, Р.В. Покуса, И.С. Митяй [и др.]. // Бранта, 1999. – № 2. – С. 172-178.
 3. Митяй И.С. Заморные явления рыб в бассейне Азовского моря / И.С. Митяй, В.А. Демченко, Н.Т. Бровченко // Азовское море: вчера, сегодня, завтра: тезисы. – Мариуполь, 2000. – С. 89-91.
 4. Митяй І.С. Сучасний екологічний стан Молочного лиману / І.С. Митяй, В.О. Демченко, С.М. Заброда, А.П. Трубнікова, Н.Т. Бровченко // Географічні проблеми розвитку півдня України у XXI столітті: тези. - Одеса-Мелітополь, 2000. – С. 33-38.
 5. Демченко В.А. Видовой и размерно-весовой состав бычков Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря / В.А. Демченко // Понт Эвксинский 2000: конф. молодых ученых, 16-18 мая 2000 г.: тезисы. – Севастополь, 2000. – С. 23-24.
 6. Вплив гідрологічного та гідрохімічного режимів на склад іхтіофауни Молочного лиману / О.Г. Антоновський, В.О. Демченко, І.С. Митяй [та ін.]. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 2000. – Т.1. – С. 96-101.
 7. Антоновский А.Г., Жигирь Д.С., Биба Н.А., Демченко В.А., Митяй И.С. Современное состояние кормовой базы бычковых Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, № 4 (15). Спеціальтний випуск: Гідроекологія, 2001. – С. 162-164.
 8. Демченко В.А. Динамика популяций бычков северо-западной части Азовского моря / В.А. Демченко // Структура и функционалная роль животного населения в природных и трансформированых экосистемах: І Междунар. научн. Конф.: тезисы. – Днепропетровск, 2001. – С. 43-44.
 9. Демченко В.А. Менеджмент Молочного лимана с целью сохранения его биологического разнообразия / В.А. Демченко // Соціально-економічні проблеми природокористування та екології: Всеукр. наук.-практ. конф.: матеріали. – Миколаїв, 2001. – С. 456-461.
 10. Демченко В.А. Заморные явления у рыб в Азовском море и Молочном лимане / В.А. Демченко, И.С. Митяй // Структура и функционалная роль животного населения в природных и трансформированых экосистемах: І Междунар. научн. конф.: тезисы. – Днепропетровск, 2001. – С. 44-45.
 11. Демченко В.А. Современное состояние некоторых массовых видов бычков (сем. Gobiidae) в Молочном лимане и прилегающих районах Азовского моря / В.А. Демченко, И.С. Митяй // Экология моря, 2001. – № 56. – С. 5-8.
 12. Демченко В.А. Формирование ихтиофауны Молочного лимана в условиях его спонтанной изоляции от Азовского моря / В.А. Демченко, И.С. Митяй, С.Н. Заброда // Зоологічні дослідження на межі тисячоліть: Всеукр. зоолог. конф.: тези. – Кривий Ріг, 2001. – С. 100-102.
 13. Демченко В.А. Сучасний стан піленгасу в Молочному лимані та прилеглій зоні Азовського моря / В.А. Демченко, Н.А. Скидан, Н.А. Рибачкова // Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України: Всеукр. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених: тези. – Донецьк, 2001. – С. 64-69.
 14. Митяй И.С. Динамика ихтиофауны Молочного лимана во второй половине ХХ столетия / И.С. Митяй, В.А. Демченко, Н.Т. Бровченко // Экология моря, 2001. – № 55. – С. 33-37.
 15. Демченко В.А. Динамика возрастного состава бычка кругляка (Neogobius melanostomus) в Азовском море / В.А. Демченко // Проблемы экологии Азово-Черноморского бассейна: современное состояние и прогоноз "Понт-Эвксинский - 2": конф. молод. Ученых, 18-20 сентября 2001 г.: тезисы. – Севастополь, 2001. – С. 25-26.
 16. Демченко В.А. Влияние Черного моря на формирование ихтиофауны Азовского бассейна / В.А. Демченко // Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Междунар. научн.-практ. конф.: материалы. – Тирасполь, 2001. – С. 79-80.
 17. Чесалин М.В., Зуев Г.В., Митяй И.С., Демченко В.А. Современное состояние и проблемы сохранения экосистемы Молочного лимана Азовского моря // Рибне господарство України, 2002. – № 1 (18). – С. 5 - 9.
 18. Антоновський О.Г., Дегтяренко О.В., Демченко В.О. та ін. Молочна ріка - диво природи. – Мелітополь, 2002. – 100 с.
 19. Демченко В.О., Мітяй І.С., Антоновський О.Г., Заброда С.М. Сучасний стан гідрологічного заказника «Молочний лиман» у зв’язку з його ізоляцією від Азовського моря // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9 – 11 вересня 2003 року). – Канів, 2003. – С. 53 – 54.
 20. Антоновський О.Г., Мітяй І.С., Демченко В.О. Фауна бентосних і пелагобентосних ракоподібних гідрологічного заказника «Молочний лиман» // Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття: Матеріали наукової конференції, присвяченої 80-річчю Канівського природного заповідника (Канів, 9 – 11 вересня 2003 року). – Канів, 2003. – С. 188 - 190.
 21. Демченко В.О. Процеси формування іхтіофауни Молочного лиману в умовах нестабільного з’єднання з Азовським морем / В.О. Демченко, І.С. Митяй, О.Г. Антоновський // Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100- річчю з дня народження професора О.Б. Кістяківського: всеукр. наук. конф., 16-18 вересня 2004 р.: матеріали. – Київ - Канів, 2004. – С. 39-40.
 22. Демченко В.О. Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв`язку з рибогосподарським використанням водойми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.10 "Іхтіологія" / В.О. Демченко. – Київ, 2004. – 18 с.
 23. Демченко В.О. Іхтіофауна та показники якості води Молочного лиману в зв`язку з рибогосподарським використанням водойми: дис... канд. біолог. наук: 03.00.10. – К., 2004. – 178 с.
 24. Демченко В.О. Динаміка видового складу риб Східного Сивашу у зв’язку з трансформацією водойми / В.О. Демченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск «Гідроекологія»,  2005. – № 4 (27). – С. 65-67.
 25. Демченко Н.А. Видове різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я / Н.А. Демченко, П.М. Заброда, В.О. Демченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск «Гідроекологія», 2005. – № 4 (27). – C. 67-69.
 26. Демченко В.А. Роль Северо-Крымского канала в формировании ихтиофауны Восточного Сиваша / В.А. Демченко // Проблемы и решения в современном рыбном хозяйстве на Азовском бассейне: науч.-практ. конф., 9-11 ноября 2005 г.: материалы. – Мариуполь, 2005. – С. 22-25.
 27. Ирригационное земледелие и проблемы сохранения биологического разнообразия Джанкойского района Автономной Республики Крым / [Костюшин В.А., Багрикова Н.А., Костин С.Ю., Карпенко С.А., Маслов М.М., Товпинец Н.Н., Демченко В.А., Митяй И.С., Антоновский А.Г., Загородняя Ю.А., Черевко С.П., Котенко Т.И., Котенко А.Г., Черничко Р.Н., Черничко И.И., Андрющенко Ю.А., Попенко В.М., Гринченко А.Б., Хоменко С.В., Фесенко Г.В.]. – Киев: Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, 2005. – 116 с.
 28. Irigational agriculture and conservation of biodiversity in Dzhankoi District of the Autonomous Republic of Crimea / [Kostyushin V.A., Bagrikova N.A., Kostin S.Yu., Karpenko S.A., Maslov I.I., Tovpinets N.N., Demchenko V.A., Mitiaj I.S., Antonovsky A.G., Zagorodniaia Yu.A., Chertevko S.P., Kotenko T.I., Kotenko A.G., Chernichko R.N., Chernichko I.I., Andriushchenko Yu.A., Popenko V.M., Grinchenko A.B., Khomenko S.V., Fesenko H.V.]. – Kyiv: Schmalhausen Institute of Zoology, 2005. – 106 p.
 29. Демченко В.А. Особенности ихтиофауны водоемов Джанкойского района / В.А. Демченко, Н.А. Демченко // «Понт Эвксинский – 2005»: IV всеукр. науч.-практ. конф. Молодых ученых по проблемам Черного и Азовского морей, 24-27 мая 2005 г.: тезисы. – Севастополь, 2005. – С. 44-45.
 30. Антоновський О.Г. Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим / О.Г. Антоновський, В.О. Демченко, Н.А. Демченко [та ін.]. // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2006. – № 5 (68). – С. 82-87.
 31. Антоновський О.Г. Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш у межах Джанкойського району АР Крим / О.Г. Антоновський, В.О. Демченко, Н.А. Демченко, Г.М. Вінтер // І Всеукраїнський з’їзд екологів (ECOLOGY 2006): наук.-практ. Конф., 4 жовтня 2006 р.: тези доповідей. – Вінниця, 2006. – С. 113.
 32. Живая природа Джанкойского района / [Андрющенко Ю.А., Арсиевич Н.Г., Демченко В.А., Иванов С.П., Котенко А.Г., Котенко Т.И., Подорожный С.Н., Черничко Р.Н., Юшкова В.В.]; под ред. Ю.А. Андрющенко. – Мелитополь: Люкс, 2006. – 124 с.
 33. В.П. Воровка, В.О. Демченко, В.П. Коломійчук, С.В. Катиш, В.С. Бусел Біленько-розумовські плавні / Водно-болотні угіддя України. Довідник / Під ред. Марушевського Г. Б., Жарук І. С. – К.: Чорноморська программа Ветландс Интернешнл, 2006. – С. 246-252.
 34. Воровка В.П. Значення сільскогосподарських угідь у формуванні екомережі в сучасних умовах розвитку агровиробництва (на прикладі Запорізькрї області) / В.П. Воровка, В.О. Демченко, В.П. Коломійчук // Науковий вісник Національного аграрного університету, 2006. – Вип. 93. – С. 104-117.
 35. Методики інвентаризації та оцінки сучасного стану біорізноманіття природних комплексів та ландшафтів, необхідних для формування регіональних екологічних мереж. / Александров Б.Г., Андрющенко Ю.О. і інші // під загальною редакцією Сіохіна В.Д. – Бранта: Мелітополь, 2007. – 126 с.
 36. Воровка В.П. Меридіональні екокоридори Північного Приазов’я / В.П. Воровка, В.П. Коломійчук, І.А. Мальцева, В.О. Демченко // Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації: укр. Еколог. Конгрес, 21 вересня 2007 р.: матеріали. – Київ, 2007. – С. 93 - 98.
 37. Демченко В.О. Використання системи управління базами даних Microsoft Access 2003 в іхтіологічних дослідженнях / В.О. Демченко, Н.А. Демченко // Бюлетень іхтіологічної спілки України, 2007. – № 1. – С. 58 - 62.
 38. Демченко В.А. Ихтиологические критерии значимости акваторий как структурных элементов экосети бассейнов рек Азово-Черноморского региона / В.А. Демченко, Н.А. Демченко, Ю.А. Заплюйсвичка, Д.Ю. Косарев // Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання: міжнар. конф., 1 – 4 квітня 2007 р.: тези. – Черкаси-Канів, 2007. – С. 138 – 140.
 39. Демченко В.А. Биоиндикация качества воды и состояния гидроэкосистем с использованием характеристик особей, популяций и сообществ рыб / В.А. Демченко, А.Г. Антоновский, Н.А. Демченко, Н.Н. Сурядная // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: І Міжнар. наук.-практ. конф., 18-21 вересня 2008 р.: тези. – Канів, 2008. – С. 52 - 56.
 40. Антоновский А.Г. Перспективы использования характеристик особей, популяций и сообществ рыб в системе биоиндикации качества воды и состояния гидроэкосистем / А.Г. Антоновский, В.А. Демченко, Н.А. Демченко [и др.]. // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 2008. – № 1. – С. 23 - 28.
 41. Воровка В.П. Меридіональні екокоридори Північного Приазов’я / В.П. Воровка, В. П. Коломійчук, І. А. Мальцева, В. О. Демченко // Екологічний вісник, 2008. – № 4. – С.27 - 29.
 42. Демченко В.О. Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах / В.О. Демченко, П.Н. Заброда, Н.А. Демченко, І.С. Митяй // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: ІІ міжнарод. Іхтіолог. наук.-практ. конф., 16-19 вересня 2009 р.: тези. – Севастополь, 2009. – С. 37 - 39.
 43. Демченко В.О. Зміни іхтіорізноманіття лиманів Сасик, Тилігульський, Молочний та Утлюцький / В.О. Демченко, А.І. Смірнов // Біологія та валеологія, 2009. – Вип. 11. – С. 16 - 23.
 44. Демченко В.А. Сравнительная характеристика ихтиофауны лиманов и заливов Азово-Черноморского бассейна / В.А. Демченко // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 2009. – № 2. – С. 142 - 146.
 45. Волох А.М. Рецензія на книгу С.В. Межжерин «Животные ресурсы Украины в свете стратегии устойчивого развития: аналитический справочник» / А.М. Волох, В.О. Демченко // Морський екологічний журнал, 2009. – Т. VIII, № 2. – С. 101 - 102.
 46. Воровка В. П. Особливості створення екологічної мережі Запорізької області / В. П. Воровка, В.О. Демченко, В.П. Коломійчук // Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 86 - 93.
 47. Антоновський О.Г. Молочний лиман: ретроспектива та перспектива екологічного стану / О.Г. Антоновський, В.О. Демченко, І.С. Митяй [та ін.]. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск «Гідроекологія», 2010. – № 3 (44). – С. 13 - 17.
 48. Демченко В.А. Особенности влияния изменяющегося климата на сообщества рыб Азовского басейна / В.А. Демченко // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 2010. – № 1. – С. 22 - 32.
 49. Коломійчук В.П. Екологічна мережа Запорізької області / В.П. Коломійчук, В.П. Воровка, В.О. Демченко // Заповідна справа в Україні, 2010. – Т.16. Вип. 1. – С. 10 – 17.
 50. Демченко В.А. Особенности и закономерности формирования ихтиофауны Азовского бассейна под влиянием изменения климата / В.А. Демченко // Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: наук.-практ. конф., 15-17 вересня 2010 р.: матеріали. – Мелітополь, 2010. – С. 36 - 38.
 51. Євтушенко М.Ю. Аналіз стану іхтіофауни і особливості використання рибних ресурсів Східного Сивашу та перспективи подальшого використання водойми [Електронний ресурс] / М.Ю. Євтушенко, В.О. Демченко // «Наукові доповіді НУБІП», 2010. – 4 (20). – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-4/10dvoful.pdf
 52. Воровка В.П. Географічний аналіз чинників сучасного екостану Молочного лиману / В.П. Воровка, В.О. Демченко // Український географічний журнал, 2010. – №3. – С. 43 - 47.
 53. Воровка В.П. Екологічні наслідки антропогенних змін ландшафтів Арабатської стрілки / В.П. Воровка, В.О. Демченко, В.П. Коломійчук // Геоекологічні проблеми басейну Азовського моря та шляхи їх вирішення: зб. наук. праць. – Мелітополь, 2010. – С. 116 - 123.
 54. Демченко В.О. Сучасний стан іхтіофауни Східного Сиваша в умовах опріснення водойми / В.О. Демченко // Таврійський науковий вісник, 2010. – Вип. 68. – С. 105 - 110.
 55. Демченко В.О. Практична підготовка екологів в процесі іхтіологічних досліджень на територіях природно-заповідного фонду України / В.О. Демченко, Н.А. Демченко // Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об`єктах природно-заповідного фонду: наук.-практ. семінар, 17-19 червня 2010 р.: матеріали. – Мелітополь, 2010. – С. 49 - 55.
 56. Демченко В.А. Значение климатических факторов в формировании ихтиофауны Азовського басейна / В.А. Демченко, Н.А. Демченко // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: ІІI Міжнар. іхтіолог. наук.-практ. конф., 30 вересня – 2 жовтня 2010 р.: матеріали. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 38 - 40.
 57. Демченко В.О. Різноманіття риб Азово-Сиваського національного природного парку / В.О. Демченко // Сбалансированное природопользование: современный взгляд, тенденции и перспективы: междунар. Научн.-практ. Конф., 17-19 мая 2010 г.: материалы. – Херсон, 2010. – С. 32 - 34.
 58. Воровка В. Ландшафти Арабатської стрілки, їх антропогенні зміни та екологічні наслідки / В. Воровка, В. Демченко, В. Коломійчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія, 2010. – Вип. 1 (27), спец. Вип.: Стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. – С. 66 - 71.
 59. Демченко В.О. Іхтіофауна водойм Азово-Сиваського національного природного парку / В.О. Демченко // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 2011. – № 1. – С. 32 - 38.
 60. Демченко В.О. Теоретичні та практичні аспекти проблеми використання риб в якості індикаторів стану гідроекосистем (на прикладі Азовського моря) / В.О. Демченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2011. – № 2 (47). – С. 25 - 30.
 61. Демченко В.А. Особенности формирования ихтиоценозов Азовского моря в современный период / В.А. Демченко, Н.А. Демченко // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: IV міжнар. іхтіолог. наук.-практ. конф., 7–11 вересня 2011 р.: тези. – Одеса, 2011. – С. 82 - 84.
 62. Демченко В.О. Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології / В.О. Демченко, Н.А, Демченко, О.Г. Антоновський // Екологія / Ekology – 2011: ІІІ Всеукр. з`їзд екологів з міжнарод. участю, 21-24 вересня 2011 р.: зб. наук. статей. – Вінниця, 2011. – С. 675 - 677.
 63. Євтушенко М.Ю. Основні тенденції змін в іхтіоценозах водойм північно-західної частини Азовського моря / М.Ю. Євтушенко, В.О. Демченко // Доповіді НАНУ, 2011. – № 11. – С. 143 - 146.
 64. Демченко В.О. Сучасний стан іхтіоценозів водойм північно-західної частини Азовського моря / В.О. Демченко // Pontus Euxinus – 2011: VII междунар. научн.-практ. конф. Молодых ученых по проблемам водных экосистем, 24-27 мая 2011 г.: тезисы. – Севастополь, 2011. – С. 95 - 97.
 65. Демченко В.О. Риби охоронних категорій водойм північно-західної частини Азовського моря / В.О. Демченко // Морський екологічний журнал, 2011. – № 4. – С. 40 - 49.
 66. Лужняк В.А. Таксономическое разнообразие ихтиофауны бассейна Азовского моря в современный период / В.А. Лужняк, Е.Д. Васильева, В.А. Демченко // Комплексные исследования больших морских экосистем России / В.А. Лужняк, Е.Д. Васильева, В.А. Демченко. – Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2011. – Гл. 4, раздел 4.3. – С. 398 - 409.
 67. Демченко В.О. Іхтіофауна водойм Азовського басейну в умовах антропогенних змін / В.О. Демченко // Питання біоіндикації та екології, 2012. – Вип. 17, № 2. – С. 134 - 143.
 68. Демченко В.О. Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському морі за умов гідроекологічних змін / В.О. Демченко // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія, 2012. – Т. 1, Вип. 20. – C. 23 - 27.
 69. Демченко В.А. Трансформация ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения климата и возможные социально-экономические последствия / В.А. Демченко // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 2012. – Т. 4, Вип. 4. – С. 423 - 428.
 70. Демченко В.А. Состояние ихтиофауны Азовского моря в условиях изменения гидрометеорологических показателей / В.А. Демченко, Н.Ю. Євтушенко // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: V міжнар. іхтіолог. наук.-практ. конф., присвяч. Пам`яті І.Д. Шнаревича, 13 – 16 вересня 2012 р.: матеріали. – Чернівці, 2012. – С. 72 - 75.
 71. Демченко В.О. Сучасний стан Молочного лиману як водно-болотяних угідь міжнародного значення / В.О. Демченко, Р.М. Черничко, Й.І. Черничко [та ін.]. // Заповідна справа в Україні, 2012. – Т.18, Вип. 1-2. – С. 114 - 119.
 72. Демченко В.О. Структура промислових уловів риб в Азовському морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі / В.О. Демченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2012. – № 3 (52). – С. 28 - 35.
 73. Демченко В.А., Н.А. Демченко Іхтіофауна Молочного лиману в зв’язку зі змінами в гідроекосистемі // Мій рідний край Мелітопольщина: міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження М.О. Алексєєва, 5 квітня 2012 р.: матеріали. – Мелітополь, 2012. – С. 139 - 141.
 74. Митяй И.С. Молочный лиман: ретроспектива и перспектива экологического состояния / И.С. Митяй, В.О. Демченко, Н.А. Демченко// Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: ІV междунар. научн.-практ. конф., 9–10 ноября 2012 г.: материалы. – Тирасполь, 2012. – С. 196 - 197.
 75. Демченко В.А. Різноманіття риб Приазовського національного природного парку / В.А. Демченко, А.В. Савченко // Біосфера ХХІ століття: ІV всеукр. конф. Молодих вчених, аспірантів, магістрантів та студентів, 2-5 квітня 2012 р.: матеріали. – Севастополь, 2012. – С. 112 - 114.
 76. Chernichko I. Impact of climate changes on indicator specie and predicted socio-economical effects / I. Chernichko, V. Demchenko, E. Zhmud, S. Suchkov // Envirogrids, 2012. – 3. – P. 8.
 77. Демченко В.А. Изменения в ихтиофауне Азовского моря под влиянием климатических факторов и возможные последствия / В.А. Демченко, Н.А. Демченко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: ІІІ міжнар. наук. – практ. конф., присвяч. 25-річчю біологічного факультету, 11-13 травня 2012 р.: збірка матеріалів. – Запоріжжя, 2012. – С. 119 - 120.
 78. Ткаченко М.Ю. Особливості біології та морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях Азовського моря та Каховського водосховища / М.Ю.Ткаченко, В.О. Демченко // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 2013. – Т. 5, Вип. 4. – С. 522 - 531.
 79. Воровка В. П. Парадинамічні зв'язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря / В. П. Воровка, В. О. Демченко // Географія та туризм, 2013. – Вип. 26. – С. 251 – 260.
 80. Демченко Н. Структура ихтиофауны рек северо-западного Приазовья в различных гидроэкологических условиях / Н. Демченко, В. Демченко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2013. – № 4. – С. 69 - 70.
 81. Демченко В.О. Проблеми охорони раритетної іхтіофауни Азовського моря / В.О. Демченко, Н.А. Демченко // 40 років природному заповіднику «Мис Мартьян»: міжнар. наук. конф., 14-17 травня 2013 р.: матеріали. - Ялта, 2013. – С.84.
 82. Воровка В.П. Просторова структура Сиваша як гідрологічного об’єкту / В.П. Воровка, В.О. Демченко // Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні: всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 березня 2013 р.: матеріали. – Миколаїв, 2013. – С. 48 - 51.
 83. Демченко В.О. Раритетна іхтіофауна природоохоронних територій Азовського моря та проблеми її охорони / В.О. Демченко, Н.А. Демченко // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: VI міжнарод.іхтіолог. наук.-практ. конф., 9-11 жовтня, 2013 р.: матеріали. – Тернопіль, 2013. – С. 79 - 81.
 84. Демченко В.О. Закономірності трансформації іхтіофауни водойм Азовського басейну за впливу природних та антропогенних чинників: автореф. дис. на здобуття наук. степеня д-ра. біол. наук: 03.00.16 "Екологія"/ В.О. Демченко. – Чернівці, 2013. – 40 с.
 85. Винокурова С.В. Использование данных дистанционного зондирования в сочетании с наземным обследованием для оценки экологического состояния Молочного лимана (северо-западное Приазовье) / С.В. Винокурова, В.А. Демченко, И.И. Черничко, В.П. Воровка // «Земля из космоса — наиболее эффективные решения»: 6 междунар. конф., 2-4 октября 2013 г.: тезисы докл. – М., 2013. – С. 96 - 105.
 86. Демченко В.А. Рыбные ресурсы Азовского моря и причины их уменьшения / В.А. Демченко, Н.А. Демченко // Мелитопольский краеведческий журнал, 2013. – № 1. – С. 78 - 82.
 87. Demchenko V.A. Invasive species in ichthyofauna of waterbodies in the north-western part of the Azov basin / V.A. Demchenko, N.A. Demchenko // Invasion of alien species in Holarctic: the IV International Symposium, 22-28 september, 2013: abstracts. – Borok, 2013. – P. 42.
 88. Демченко В.О. Закономірності трансформації іхтіофауни водойм Азовського басейну за впливу природних та антропогенних чинників: Дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. Біол. Наук: 03.00.16 «Екологія»/ В.О. Демченко. – Чернівці, 2013. – 327 с.
 89. Демченко Н. Раритетна складова риб у приазовських річках упродовж другої половини ХХ початку ХХІ ст. / Демченко Н., Демченко В. // Проблеми функціонування та підвищення біопродуктивності водних екосистем: Міжнар. наук.-практ. дистанційна конф., присвячена 110-річчю з дня народження професора Г.Б. Мельникова, 24-25 квітня 2014 р.: тези. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 27 - 29.
 90. Яровий С.О. Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Молочний лиман» / С.О. Яровий, О.А. Дядічева, В.О. Демченко, О.Г. Антоновський // Моніторинг ВБУ міжнародного значення. Методи та результати: семінар «Організація та результати моніторингу ВБУ в Україні», 4-6 березня 2014 р.: матеріали. – Одеса, 2014. – С. 126 - 134.
 91. Демченко В. Современное состояние и проблемы охраны осетровых в бассейне Азовского моря / В. Демченко, Н. Демченко // Aktualny stan i ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych zagrozonych wyginieciem – Olsztyn, 2014. – Stan і ochrona ryb jesiotrowatych. – С. 29 - 34.
 92. Яровий С.О. Водно-болотні угіддя міжнародного значення «Гирло річки Берди», «Бердянська затока» та Бердянська коса / С.О. Яровий, О.А. Дядічева, В.О. Демченко, О.Г. Антоновський // Моніторинг ВБУ міжнародного значення. Методи та результати: семінар «Організація та результати моніторингу ВБУ в Україні», 4-6 березня 2014 р.: матеріали. – Одеса, 2014. – С. 122 - 125.
 93. Демченко В. Осетровые рыбы в Азовском бассейне и пути их охраны // Осетровые рыбы. Прошлое, настоящее и будущее: Статьи / В. Демченко, Н. Демченко. – Вильнюс, 2014. – С. 47 - 50.
 94. Демченко В.О. Стан Молочного лиману в результаті з`єднання його з Азовським морем у 2014 році / В.О. Демченко, М.Ю. Євтушенко, В.П. Воровка // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: VIІ Міжнар. іхтіолог. наук.-практ. конф., 10-13 вересня 2014 р.: матеріали. – Мелітополь – Бердянськ, 2014. – С. 69 - 72.
 95. Антоновський О.Г. Програма збереження та відтворення окремих видів флори і фауни на території ландшафтного заказника «Степанівська коса» в межах Приазовського НПП / О.Г. Антоновський, Н.М. Барабоха, В.О. Демченко, О.А. Дядічева, Г.В. Золотова, Г.І. Микитинець, С.І. Сучков, С.О. Яровий // Активне збереження окремих видів флори і фауни, природних середовищ: наук.-практ. семінар працівників установ природно-заповідного фонду, 12 – 14 серпня 2014 р.: матеріали. – Суми, 2014. – С. 32 - 41.
 96. Демченко В.А., Демченко Н.А. Чужеродные виды в ихтиофауне водоемов северо-западной части Азовского басейна / В.А. Демченко, Н.А. Демченко // Российский журнал биологических инвазий, 2015. – № 1. – С. 17 - 29.
 97. Митяй І.С., Хомич В.В., Демченко В.О., Огризько К.П. Сучасний гідроекологічний стан Гордашівського водосховища річки Гірський Тікич // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки, 2015, № 2. – С. 185 - 189.
 98. Demchenko V.A., Demchenko N.A. Alien species in the ichthyofauna of northwestern part of the Azov Sea basin / V.A. Demchenkо, N.A. Demchenko / Russian Journal of Biological Invasions, 2015. – Volume 6, Issue 2. – Р. 78 - 86.
 99. Воровка В.П., Демченко В.О., Винокурова С.В. Динаміка гідрологічних показників Молочного лиману як гідрологічного заказника загальнодержавного значення / В.П. Воровка, В.О. Демченко, С.В. Винокурова / Гідрології гідрохімії та гідроекологія, 2015. – Т. 1 (36). – С. 46 - 56.
 100. Ткаченко М.Ю., Демченко В.О. Особливості біології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Утлюцького лиману / М.Ю. Ткаченко, В.О. Демченко / Вісник Одеського національного університету, 2015. – Том 20, випуск 1(36). – С. 151 – 160.
 101. Винокурова С.В., Демченко В.А. Общая характеристика Молочного лимана и динамика его гидрологического режима // Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. Специальный выпуск. Ретроспектива результатов орнитологического мониторинга в водно-болотных угодьях: Молочный лиман / под ред. И.И.Черничко, В.А.Костюшина, 2015. – Вып. 9. – С. 3 - 8.
 102. Митяй І.С., Хомич В.В., Демченко В.О. Сучасний гідроекологічний стан Гордащівського водосховища р. Гірський Тікич / І.С. Митяй, В.В. Хомич, В.О. Демченко // 5 Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2015), 23-26 вересня 2015 р.: Збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 83.
 103. Демченко В.О. Проблеми та перспективи розвитку іхтіологічних досліджень в контексті виконання Водної рамкової директиви / В.О. Демченко // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: VIІІ міжнарод. іхтіолог. наук.-практ. конф., 17-19 вересня, 2015 р.: матеріали. – Херсон, 2015. – С. 53 - 56.
 104. Demchenko V., Vinokurova S., Chernichko J., Vorovka V., Hydrological regime of Molochnyi liman under anthropogenic and natural drivers as a basis for management decision-making. Environmental Science & Policy, 2015. V. 46. – P. 37 - 47.
 105. Зайцев Ю.П., Александров Б.Г., Демченко В.А., Адобовский В.В., Дятлов С.Е., Соколов Е.В. Решение проблемы борьбы с опустыниванием на примере Куяльницкого лимана и других приморских водоемов Украины // Мат. Всеукр. Наук.-практ. Конф. «Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, територііЇ міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку» (18-20 листопада 2015р., Одеса). – ОДЕКУ; УКРМЕПА. – Одеса: ТЕС, 2015. – С. 145 - 149.
 106. Mityay I., Khomych V., Demchenco V. MODERN HYDROECOLOGICAL STATE OF HORDASHOVKA RESERVOIR OF THE HIRSKY TIKYCH RIVER / Mityay I., Khomych V., Demchenco V. // ЕКОЛОГІЧНІ НАУКИ, 2016. – № 1-2 (12-13) – С. 27 - 32.
 107. Демченко В.О. Особливості функціонування іхтіологічних заказників України та проблеми їх розвитку // Академику Л.С. Бергу – 140 лет: статьи / В.О. Демченко. – Бендеры, 2016. – С. 342 - 346.
 108. Воровка В.П., Демченко В.О. Стратегія природничих наукових досліджень в межах Українського Приазов`я / Алексєєвські краєзнавчі читання: Матеріали наук.-практ.конф., присвяченої 135-річчю від дня народження професора Й.І. Танатара / Відп. Ред. О.С. Арабаджи. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – С. 76 - 79.
 109. Демченко В.О. Представленість риб в акваторіях Смарагдової мережі України // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: VIІ Міжнар. іхтіолог. наук.-практ. конф., 14-16 вересня, 2016 р.: матеріали. – Одеса, 2016. – С. 73 - 75.
 110. Демченко В. Риби Червоної книги України: перспективи та проблеми формування нового переліку видів / В. Демченко, Н. Демченко, М. Пілат // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: X міжнар. іхтіолог. Наук.-практ. конф., 19-21 вересня 2017 р.: матеріали. – Київ-Канів, 2017. – С. 89 - 92.
 111. V.O. Demchenko, M.Y. Tkachenko. Biological characteristics of the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), from different water bodies // Archives of Polish Fisheries, 2017. – V.25 N 1. – P. 51 - 61.
 112. Демченко В.О. Проблеми та перспективи створення кадастру риб в Україні / В.О. Демченко // Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень: Всеукр. Зоолог. конф., 12-16 вересня 2017 р.: тези. – Харків, 2017. – С. 121 - 122.
 113. Демченко В.О. Трансформація іхтіоценозу екотону в умовах нестабільних гідроекологічних показників (на прикладі Молочного лиману) / В.О. Демченко // Водні біоресурси та аквакультура, 2017. – № 1. – С. 19 - 30.
 114. Демченко В.А., Демченко, Н.А Основные тенденции изменения ихтиофауны Днестровского лимана // Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы: Международная конференция 26-27 октября 2017 р.: материалы. – Тирасполь, 2017. – С. 93 - 96.
 115. Демченко В.О. Проблеми збереження іхтіофауни Азовського моря в межах природоохоронних територій регіону. // Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рікісних видів та оселищ в Україні // Матеріали науково-практичного семінару (Київ, 15 лютого 2017 р.) / Серія: «Conservation biology in Ukraine». – Вип. 1. – К., 2017. – С. 32 - 35.