Інститут морської біології НАН України
   eng   rus   Інститут морської біології НАН України має дозвіл на підготовку фахівців через аспірантуру за спеціальностями:

03.00.08. – зоологія
03.00.16. – екологія
03.00.17. – гідробіологія.

ІМБ НАН України включено до Переліку провідних установ ВАК для експертизи дисертацій за спеціальністю «Гідробіологія».

Динаміка виконання плану прийому до аспірантури

     Рік      План Прийом
2008 003.00.17. - гідробіологія
1 - з відривом від виробництва
2 - без відриву від виробництва
1 - з відривом від виробництва
2 - без відриву від виробництва
2009 03.00.16. – екологія
1 - з відривом від виробництва
1 - без відриву від виробництва
1 - з відривом від виробництва
1 - без відриву від виробництва
2010 03.00.16. – екологія
2 - з відривом від виробництва 2 - з відривом від виробництва
2011 03.00.08. - зоологія
1 - з відривом від виробництва 1 - з відривом від виробництва
03.00.16. - екологія
1 - з відривом від виробництва
1 - без відриву від виробництва
1 - з відривом від виробництва
1 - без відриву від виробництва
03.00.17. - гідробіологія
1 - з відривом від виробництва 1 - з відривом від виробництва
2012 заявка не подавалася
2013 1 - з відривом від віробництва 1 – з відривом від виробництва

Подаються документи:

  1. Заява на ім'я директора ІМБ НАН України чл.-корр. НАН України Мінічевої Г.Г.;
  2. Особовий листок з обліку кадрів;
  3. Список опублікованих наукових праць і винаходів або Реферат з обраної наукової спеціальності, погодивши тему з передбачуваним керівником наукової роботи;
  4. Медична довідка про стан здоров'я (форма № 286 -у);
  5. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
  6. Копія паспорта;
  7. Копія ідентифікаційного коду;
  8. Письмова згода передбачуваного наукового керівника кандидата в аспірантуру.

Більш детально з положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів можливо ознайомитися на сторінці http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF

Захищені дисертації

2005 р.
Богатова Ю.І.«Закономірності формування стоку біогенних речовин річки Дунай (українська частина) і його роль в евтрофуванні півнвчно-західної частини Чорного моря»
Зотов А.Б.«Показники поверхні одноклітинних водоростей та їх використання для структурно-функціональної оцінки фітопланктону»
Іванович Г.В. «Динамика содержания гликогена и суммарных липидов у мидий Mytilus Galloprovincialis Lam. Одесского залива»
Квач Ю.В. «Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фотових видів риб Одеської затоки та лиманів північно-західного Причорномор’я (фауна, екологія)»
Курилов О.В.«Інфузорії прибережної зони та лиманів північно-західної частини Чорного моря»
Стадниченко С.В. «Продукционные свойства массовых видов двустворчатых моллюсков Чёрного моря»
Теренько Л.М. «Дінофлягеляти північно-західного Причорномор’я: видове різноманіття та екологія»

2006 р.
Варигін О.Ю. «Рост мидии Mytilus Galloprovincialis Lam. в донных поселениях северо-западной части Чёрного моря»

2009 р.
Копитіна Н.І. «Высшие морские грибы пелагических и донных биотопов северо-западного региона Чёрного моря»

2010 р.
Дядичко В.Г. «Особливостi екологiї водних плотоїдних жукiв (Coleoptera, Hydradephaga) Пiвнiчно-Захiдного Причорномор’я»
Сон М.О. «Моллюски-вселенцы в пресных и солоноватых водах Северного Причерноморья (современное состояние, оценка риска и экологический прогноз)»

2013 р.
Бондаренко О.С. «Экология полихет северо-западной части Черного моря»

2015 р.
Снігірьова А.О. «Особливості формування угруповання фітопсамону північно-західної частини чорного моря»
Соколов Є.В. «Екосистеми лиманів північно-західного Причорномор’я: цілісна оцінка і підходи до управління»

2016 р.
Гаркуша О.П. «Формування угруповань мікроводоростей на різних субстратах прибережної зони чорного і азовського морів»
Демченко Н.А. «Трансформація іхтіоценозів річок північно-західного Приазов’я»
Тропівська Г.Г. «Роль фосфатмобілізувальних бактерій в екосистемах північно-західної части чорного моря та прилеглих лиманів»

2018 р.
Ткаченко М.Ю. «Біологія бичка кругляка Neogobius melanostomus (pall., 1814) морських та прісноводних водойм Азово-Чорноморського регіону»

2019 р.
Калашнік К.С. «Морфофункціональна організація альгосистеми «Базифіт-Епіфіт» Північно-західної частини Чорного моря»

2021 р.
Кудренко С.А. «Просторово-часові особливості угруповань амфіпод (crustacea, amphipoda) Північно-західної частини Чорного моря»
Портянко В.В. «Гарпактикоїдні копеподи контактних зон Північно-західної частини Чорного моря»
Хуторний С.О. «Структура прибережних іхтіоценозів Північно-західної частини Чорного моря»